hukuk,hukuki,adliye,dava,müvekkil,hukuk haberleri,avukat,savcı,hakim,forum
 
SSSAramaAnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek KurumuKANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Jensen
Hukuk Forum
avatar

Giriş Tarihi : 30/03/09
Yer : İstanbul
Yaş : 28
Mesajlar : 14824
Rep Puanı : 14472
Rep Gücü : 6503


MesajKonu: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek KurumuKANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ   Cuma Eyl. 17, 2010 2:50 pm

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
Kanun Numarası : 2876
Kabul Tarihi : 11/8/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı: 18138
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 518
1 - 16/9/1983 tarih ve 2887 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 4)

Geçici Madde 4 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, 31 Aralık 1983 tarihi
itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve yazılı müracaat şartı aranmak-
sızın intibakları yapılır. Ancak, bu personelden 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak isteyenlerle
memur statüsüne geçmek istemeyenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, kıdem tazminatları ödenerek Ku-
rumları ile ilişikleri kesilir.
Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, iş güç-
lüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile mali sorumluluk tazminatı ve diğer
mali ve sosyal hakların net tutarları toplamı, 31 Aralık 1983 tarihindeki hizmet
akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından az
olması halinde, aradaki fark kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artı-
şı vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle giderilinceye kadar hiçbir vergi ve
kesintiye tabi olmaksızın, tazminat olarak ödenir.
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 1983 yılı bütçeleri, 31 Aralık 1983
tarihine kadar mevcut mevzuata göre yürütür. 1984 yılı bütçesi Yönetim Kurulu
ve bağlı kuruluşların yürütme kurullarınca usulüne uygun olarak hazırlanır.
2 - 25/5/1984 tarih ve 200 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 96, Geçici 4)

Madde 96 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yüksek Kurum organlarında ve bağlı kuruluşların organlarında asli üye sıfa-
tı ile bulunanlar ile Başbakan ve bakanlar dışında görev alan kişiler ve bu
kurumların organlarında ve işletmelerinde çalışanlar, bu sıfat ve görevleri
devam et-
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
tiği sürece siyasi partilere üye olamazlar, siyasi faaliyetlerde bulunamazlar,
sendikalara, kamu yararına çalışan dernekler dışında derneklere üye olamazlar,
sendikal faaliyetlerde bulunamazlar.

Geçici Madde 4 fıkra üç - (16/9/1983 tarih ve 2887 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Türk Tarih Kurumu matbaasında çalışanların intibakları 30/6/1984 tarihi iti-
bariyle birinci fıkradaki esaslara göre yapılır. Bunlar hakkında, ikinci fıkra
hükmü 30/6/1984 tarihindeki ücret durumlarına göre uygulanır. Türk Tarih Kurumu
Matbaasında çalışanlardan 30/6/1984 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nuna göre emeklilik hakkını kazananlardan emekli olmak isteyenlerle memur statü-
süne geçmek istemeyenlerin 1/1/1984 tarihinden 30/6/1984 tarihine kadar müracaat
etmeleri halinde kıdem tazminatları ödenerek kurumları ile ilişkileri kesilir.
İkinci fıkra hükmü bunların ayrıldıkları tarihteki ücret durumlarına göre uygu-
lanır.
3 - 31/12/1984 tarih ve 243 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 97)

Madde 97 bent (b) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
b) Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kurullarına atancak üyelere
ödenecek ücretler ile, Bilim Kurullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları,
Yüksek Kurum Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla tespit edilir.
4 - 7/2/1990 tarih ve 3612 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 97)

Madde 97 bent (a) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk
Kültür Merkezinde, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak
sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki kısıtlamalara
bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
Bent (b) - (29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
b) Bu kanun gereğince Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve yardımcılığına
atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun görevlendirmeye
ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına atana-
cak üyelere ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü
Kurulu ve Milli Komite`ye, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim ku-
rullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi
ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit edilir.
Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin, varsa emekli aylıkları kesil-
mez.
Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve
çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine
göre, şartları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler
veya yayın ve telif mevzuatı uygulanır.
1240 - 1
5 - 15/5/1991 tarih ve 3742 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 97)

Madde 97 bent (b) birinci fıkra - (7/2/1990 tarih ve 3612 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
Bu Kanun gereğince Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve başkan yardımcı-
lığına atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlen-
dirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına
atanacak üyelere ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul, Atatürk Uluslararası Barış
Ödülü Kurulu ve Milli Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim
kurullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının tek-
lifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir.
Bent (c) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
c) Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında yukarıda belirlenenlerin
dışında istihdam edilecek personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri-
ne tabidir.
(Ek: 25/5/1984 - KHK 200/2 md.) Ancak Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel
hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırılabilir.
6 - 30/5/1991 tarih ve 3753 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 97)

Madde 97 bent (c) - (15/5/1991 tarih ve 3742 sayılı Kanunun hükmüdür.)
c) (1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, genel
sekreter, kurum ve merkez sekreteri, daire başkanı ve şube müdürü kadroları kar-
şılık gösterilmek suretiyle,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanun-
ların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar
için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belir-
tilen şartlar aranır.
Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı
ile ilgilendirilir.
Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel
çalıştırılabilir.
(2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalı-
şan memurlara 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer
alan fazla çalışma ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir.
7 - 5/7/1991 tarih ve 433 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 97)

Madde 97 bent (c) alt bent (2) - (30/5/1991 tarih ve 3753 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
(2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalı-
şan memurlar, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücret-
leri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer mali haklardan
aynen istifade eder.
8 - 26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:5,8,9,10,12,13,15,16,25,
43,61,80,91,92,97)

Madde 5 - (......) 11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.
Yüksek Kurul;Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısının başkanlığında Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay ikinci Başkanı,ta-
nıtma ve en-
MÜLGA HÜKÜMLER, KASIM 1993 (Ek-16)
1240 - 2
ormasyon işlerinden sorumlu Devlet Bakanı,Milli Eğitim Bakanı,Kültür ve Turizm
Bakanı,Gençlik ve Spor Bakanı,Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yüksek öğ-
retim Kurulu Başkanı,Yüksek Kurum Başkanı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört üye-
den oluşur.Cumhurbaşkanı,gerekli gördüğü hallerde,Yüksek Kurula Başkanlık eder.
Başbakanın gerekli gördüğü hallerde,TRT Genel Müdürü,Başbakanlık Tanıtma
Müsteşarı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri,Yüksek Kurul top-
lantısına katılırlar,ancak oylamaya katılamazlar.

Madde 8 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yüksek Kurum Başkanı;Yüksek Kurumun temsil,yürütme ve koordinasyon organı ve
ita amiridir.
Yüksek Kurum Başkanı,tutum ve davranışları ile bu Kanunun belirlediği amaç-
ları ve ilkeleri benimsemiş,kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet ve faa-
liyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel niteliklerini çalışmaları ile
kanıtlamış,yükseköğrenim görmüş,Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere
sahip,Başbakan tarafından,Yüksek Kurulun görüşü alınarak gösterilecek üç aday
arasından Cumhurbaşkanlığınca atanır.

Madde 9 fıkra bir bent (d) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
Bağlı kuruluşların,bu Kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrultu-
sunda yapacakları çalışmaları,hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek,desteklemek ve
bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

Madde 10 fıkra iki- (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler;Başbakan tarafından önerilen,bağlı kuru-
luşların başkanlarında aranan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhurbaşka-
nınca atanırlar.

Madde 12 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yönetim Kurulu ayda iki defa toplanır,gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının
çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.Toplantı gündemi Yüksek Kurum Baş-
kanı tarafından hazırlanır.
Yönetim Kurulunun kararlarının birer örneği Yüksek Kurula sunulur ve bağlı
kuruluşlarının başkanlarına gönderilir.
Yönetim Kurulunun sekreterya işleri Genel Sekreterlikçe düzenlenir.

Madde 13 fıkra iki- (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri,mali ve idari denetim yapabilecek nite-
likte,yükseköğrenim görmüş,Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sa-
hip adaylar arasından,Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine ikili müşterek ka-
rarla atanırlar.

Madde 15 fıkra bir- (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı,Yüksek Kurum Başkanının göstereceği ve bağlı
kuruluşların başkanlarında aranan niteliklere sahip,üç aday arasından Başbakanın
önerisi üzerisi üzerine müşterek kararla atanır.

Madde 16 fıkra bir-(11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Genel Sekreter,yükseköğrenim görmüş,idari tecrübeye ve Devlet memuru olabil-
mek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanının
önerisi üzerine genel hükümlere göre atanır.

Madde 25 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı tutum ve davranışları ile Atatürk`çü dü-
şünceyi,AtatÜrk ilke ve İnkilaplarını benimsediğini eserleriyle veya eğitim ve
öğretim veya diğer hizmet alanlarındaki çalışmaları ile kanıtlamış,yükseköğrenim
görmüş Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından
Yüksek Kurulun görüşü alınarak Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla ata-
nır.
1240 - 3
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının,çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müş-
terek kararla atanır.Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlar-
da,Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

Madde 43 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Türk Dil Kurumu Başkanı,asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip
adaylar arasından Yüksek Kurulun görüşü alınarak,Başbakanın önerisi üzerine müş-
terek kararla atanır.
Türk Dil Kurumu Başkanının,çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere,as-
li üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek ka-
rarla atanır.Türk Dil Kurumu Başkanının bulunmadığı durumlarda,Başkanın görevle-
rini yardımcısı yerine getirir.

Madde 61 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Türk Tarih Kurumu Başkanı,asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip
adaylar arasından,Yüksek Kurulun görüşü alınarak,Başbakanın önerisi üzerine müş-
terek kararla atanır.
Türk Tarih Kurumu Başkanının,çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
asli üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek
kararla atanır.Türk Tarih Kurumu Başkanının bulunmadığı durumlarda,Başbakanın
görevlerini yardımcısı yerine getirir.

Madde 80 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı,asli üyelerde bulunması gereken niteliklere
sahip adaylar arasından,yüksek kurulun görüşü alınarak,Başbakanın önerisi üzeri-
ne müşterek kararla atanır.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ü-
zere asli üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müş-
terek kararla atanır.Atatürk Kültür Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlarda
Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

Madde 91 fıkra bir bent (g) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
g) Herhangi bir yıl ödüle layık bir kişi bulunamadığında o yıl ödül veril-
mez.

Madde 92 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Atatürk Uluslararası Barış ödülü için başvurulacak adayların faaliyetlerinde
veya eserlerinde aranacak nitelikler ve verilecek nakdi mükafatın miktarı,her
yıl 1 Haziran - 30 Ağustos günleri arasında yurt içi ve yurt dışı basın-yayın
araçlarıyla ilan edilir.
En geç 31 Aralık akşamına kadar eserleri Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Başkanlığına ulaşacak şekilde başvuran kişiler,Atatürk Uluslararası Ba-
rış ödülü için aday olmaya hak kazanırlar.
Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak,en geç 31 Aralık ak-
şamına kadar,Cumhurbaşkanı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,Ödül Kurulu üye-
leri,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,Türkiye`deki yabancı misyon şefleri,
daha önce ödül almış kişiler,Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer kişiler,Atatürk
Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.
Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin,hizmet ve faaliyetlerinin de-
ğerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması,müracaat süresinin bitim tarihini
takip eden onbeş ay içinde tamamlanır.

Madde 97 bent (e) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula,Yönetim Kuruluna,Bilim Kurullarına ve
Yürütme Kurulları ile Türk Tarih Kurumu Bünyesindeki komisyonlara seçilecek üye-
lerle,bağlı kuruluşların başkanları için Devlet Memurları Kanununda belirtilen
yaş haddi sınırı aranmaz.
1240 - 4
9 - 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Anayasa Mahkemesi
Kararı ile iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 4,5,
8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 25, 43, 61, 80, 91, 92, 97, Ek Madde, Ek Geçici
Madde 1.)

Madde 4 bent (ı) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
1) Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk dilini, Türk kültür ve medeniyet-
lerini, Türk tarihini, Türklerin medeniyete hizmetlerini, milli bütünlük
anlayışı içinde, Türk Cumhuriyetleri ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı diğer
ülkelerde de tanıtmak ve yaymak, bunları bütün Türklüğe mal etmek için çalışma-
lar yapmak.

Madde 5 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Yüksek Kurul; Başbakan`ın veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı`nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci
Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından sorumlu
Devlet Bakanı, Tanıtma ve Enformasyon İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı,
Milli Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor İşlerinden
sorumlu Bakan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu
Başkanı, Yüksek Kurum Başkanı ile Cumhurbaşkanınca beş yıl süre ile seçilen
dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurul`a
başkanlık eder.

Madde 8 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Yüksek Kurum Başkanı; Yüksek Kurum`un temsil, yürütme ve koordinasyon organı
ve ita amiridir.
Yüksek Kurum Başkanı, tutum ve davranışları ile bu kanunun belirlediği
amaçları ve ilkeleri benimsemiş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet
ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel niteliklerini çalışma-
larıyla kanıtlamış, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli
niteliklere sahip, Başbakan tarafından gösterilecek üç aday arasından Cumhur-
başkanı`nca atanır.

Madde 9 fıkra bir bent (d) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı Kanunun hükmü-
dür.
d) Bağlı kuruluşların, bu kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrul-
tusunda yapacakları çalışmaları, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, destekle-
mek ve bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, Yönetim Kurulu
kararları hakkında Yüksek Kurul`a bilgi sunmak.

Madde 10 fıkra iki - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler; Başbakan tarafından önerilen altı aday
arasından, Cumhurbaşkanınca beş yıl süre ile atanırlar.

Madde 12 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır; gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanı`-
nın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. Toplantı gündemi Yüksek Kurum
Başkanı tarafından hazırlanır.
Yönetim Kurulu kararlarının birer örneği bağlı kuruluşların Başkanlıklarına
gönderilir.
Yönetim Kurulu`nun sekreterya işleri Genel Sekreterlik`çe düzenlenir.
1240-5

Madde 13 fıkra iki - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, mali ve idari denetim yapabilecek
nitelikte, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli
niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi ve
ilgili Bakan`ın onayı ile atanır.

Madde 15, fıkra bir - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru
olabilmek için gerekli niteliklere sahip aday, Yüksek Kurum Başkanı`nın
önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır.

Madde 16, fıkra bir - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Genel Sekreter, yüksek öğrenim görmüş idari tecrübeye ve Devlet memuru
olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum
Başkanı`nın önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır.

Madde 25 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, tutum ve davranışları ile Atatürkçü
düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eserleriyle veya
eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanlarındaki çalışmaları ile kanıtlamış,
yüksek öğrenim görmüş Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip
adaylar arasından. Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi, ilgili Bakanın uygun
görüşü üzerine müşterek kararla atanır.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı`nın çalışmalarında kendisine yardımcı
olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı`nın
önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Atatürk Araştırma Merkezi
Başkanı`nın bulunmadığı durumlarda, Başkan`ın görevlerini yardımcısı yerine
getirir.

Madde 43 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Türk Dil Kurumu Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere
sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi, ilgili Bakan`ın
uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.
Türk Dil Kurumu Başkanı`nın çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere,
asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi
üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Türk Dil Kurumu Başkanı`nın bulunma-
dığı durumlarda, Başkan`ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

Madde 61 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Türk Tarih Kurumu Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere
sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi, ilgili Bakan`ın
uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.
Türk Tarih Kurumu Başkanı`nın çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi üze-
rine ilgili Bakan onayı ile atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanı`nın bulunmadığı
durumlarda, Başkan`ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

Madde 80 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken nitelik-
lere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi, ilgili Bakan`ın
uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı`nın çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı`nın önerisi
üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı`nın
bulunmadığı durumlarda, Başkan`ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.
1240-6

Madde 91 fıkra bir bent (g) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin
hükmüdür.)
g) Ödüle layık bir kişi bulunmadığında o yıl ödül verilmez.

Madde 92 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Atatürk Barış Ödülü için aday gösterileceklerin veya başvuracakların
faaliyetlerinde veya eserlerinde aranacak nitelikler ve verilecek nakdi
mükafatın miktarı, ödül verilecek yıldan bir önceki yılın 1 Ocak- 28 veya
29 Şubat günleri arasında Yüksek Kurum Başkanlığınca yurt içi ve yurt dışı
basın-yayın araçlarıyla ilan edilir.
Ödülün verileceği yıldan bir önceki yılın engeç 23 Nisan tarihine kadar
eserleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına ulaşacak
şekilde başvuran kişiler Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday olmaya
hak kazanırlar.
Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç bir önceki
yılın 23 Nisan akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı, Ödül Kurulu üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye`deki
yabancı misyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleye-
ceği diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.
Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin
değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması, müracaat süresinin bitim
tarihini takip eden onbir ay içinde tamamlanır.
Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç 31 Aralık
akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ödül
Kurulu Üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye`deki yabancı
misyon şefleri daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği
diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.
Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin
değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması, müracaat süresinin bitim
tarihini takip eden onbeş ay içinde tamamlanır.

Madde 97 bent (e) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
e) Bu kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yönetim Kurulu`na, Bilim Kurulla-
rına ve Yürütme Kurulları ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyonlara
seçilecek üyelerde Devlet Memurları Kanununda belirtilen yaş haddi aranmaz.

Ek Madde 1 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine göre belirli süreler
için atanan veya seçilen üyeler, görev süreleri sonunda yeniden seçilebilir
veya atanabilirler. Bu üyeler seçildikleri veya atandıkları usulle süreye
bakılmaksızın görevden alınabilirler.

Ek Geçici Madde 1 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde belirtilen yaş haddi
ve hizmet süresi ile ilgili şartlarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürür-
lüğe girdiği tarihten önce doldurmuş olanların görevleri başka bir işleme
gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
2876 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
---------- ------------------------------------------- --------------
2887 - 16/9/1983
KHK/200 - 18/6/1984
KHK/243 - 31/12/1984
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek KurumuKANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
hukuk.forum.st :: Danışmanlık ve Yardımlaşma :: Hukuk-
Buraya geçin: