hukuk,hukuki,adliye,dava,müvekkil,hukuk haberleri,avukat,savcı,hakim,forum
 
SSSAramaAnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Jensen
Hukuk Forum
avatar

Giriş Tarihi : 30/03/09
Yer : İstanbul
Yaş : 28
Mesajlar : 14824
Rep Puanı : 14472
Rep Gücü : 6503


MesajKonu: Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu   Cuma Eyl. 17, 2010 2:47 pm

AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası : 3074
Kabul Tarihi : 7/11/1984
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/11/1984 Sayı: 18581
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 69
*
* *
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
Cilt: 2 Sayfa: 1285
*
* *
Konu:

Madde 1 - Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapı-
lan normal ve süper benzin, likit petrol gazı, gazyağı motorin ve fuel - oil sa-
tışları Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir.
Mükellef:

Madde 2 - Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren
akaryakıtların satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı gerçekleştiren
kuruluşlardır.
Matrah:

Madde 3-(Mülga:27/1/2000-4503/8 md.)
Matrah ve Vergi Tutarı (1)

Madde 4-(Değişik:27/1/2000-4503/6 md.) Akaryakıt tüketim vergisi, verginin
konusuna giren malların satışı sırasında satış miktarı üzerinden aşağıda yazılı
tutarlarda hesaplanır.
Kanunla Getirilen Miktarlar Geçerli olan miktarlar
-------------------------------------------- ------------------------------------------
Kurşunsuz benzin 287.650 TL/Litre 511.928 TL/Litre (2)
Süper benzin 291.955 TL/Litre 518.102 TL/Litre (2)
Normal benzin 277.939 TL/Litre 493.406 TL/Litre (2)
Gazyağı 199.069 TL/Litre 340.728 TL/Litre (2)
Motorin 192.192 TL/Litre 308.186 TL/Litre (2)
Marine diesel 192.192 TL/Litre 308.186 TL/Litre (2)
Kalorifer yakıtı 5.547 TL/Kilogram 123.602 TL/Kilogram (2)
Fuel oil çeşitleri 7.620 TL/Kilogram 21.095 TL/Kilogram (2)
Sıvılaştırılmış petrol gazı
çeşitleri 1.581 TL/Kilogram 202.358 TL/Kilogram (2)
(LPG, bütan,propan)
Maktu vergi tutarları her ay, bir önceki ayda uygulanan vergi tutarları
esas alınmak suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık olarak
ilan edilen toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana
gelen değişim oranında, bu değişimin ilanını izleyen günden itibaren de-
ğişir.
Bakanlar Kurulu, maktu vergi tutarlarını Avrupa Para Birimi (Euro) veya
yabancı para birimleri karşılığı Türk Lirası olarak uygulatmaya ve uygulama
dönemlerini gün veya ay olarak belirmeye yetkilidir.
----------------
(1) Madde başlığı "Nisbet" iken, 27/1/2000 tarihli ve 4503 sayılı Kanun
ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 6/6/2001 tarihli ve 2001/2582 sayılı Kararname ile; benzin çeşitleri için 6/6/2001,
sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri için 5/6/2001 ve diğer ürünler için 4/6/2001
tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen miktarlar. Daha önceki
değişiklikler için Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN
Beyan ve ödeme

Madde 5-(Değişik:27/1/2000-4503/7 md.)
Her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci
dönemlerinde yapılan satışlara ait Akaryakıt Tüketim Vergisi, bu dönemleri
izleyen 10 uncu günün akşamına kadar, rafineri şirketleri ve ithalatı
gerçekleştiren kuruluşların merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine, şekli
ve içeriği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek beyanneme ile beyan edilir ve
aynı süre içinde ödenir.
Bakanlar kurulu, vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye,
beyanname verme ve ödeme süresini kısıtlamaya; ithalatın şekline göre ver-
gilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırtmaya yetkilidir. Maliye
Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.

Mükerrer Madde 5-(Ek:14/6/1989-3571/13 md.)
Akaryatık tüketim vergisine tabi petrol ürünlerini ithal eden gerçek
veya tüzelkişiler, ileride ödeyecekleri akaryakıt tüketim vergisi için,
gerektiğinde, esasları ve ürünler itibariyle tutarları Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca belirlenecek banka teminat mektubunu ilgili gümrük idaresine
vermedikleri sürece gümrükleme yapılmaz.(...) (1)
Gerçek veya tüzelkişiler tarafından ithal edilen hampetrolün Türki-
ye´deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen
petrol ürünlerinin satışı dolayısıyla doğacak akaryakıt tüketim vergisinin
ödenmesinden, hampetrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili
rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.
(Ek:27/1/2000-4503/8 md.) Akaryakıt tüketim vergisine tabi malları
satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak
kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziayına sebebiyet
vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve
tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi
ziyaı cezası uygulanır.

Madde 6-(Mülga:27/1/2000-4503/8 md.)
Usul hükümleri:

Madde 7-Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre
alınacak Akaryakıt Tüketim Vergisi hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.
(Ek:24/2/2000-4538/8 md.) Akaryakıt tüketim vergisi hasılatından
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030
sayılı Kanuna göre mahalli idarelere ve fonlara pay verilmez.
Kaldırılan hükümler:

Madde 8-26/5/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 23,
24,25,26,27 ve 28 inci maddeleri ile 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının 1 inci
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-(Ek:24/3/1988-3418/40 md.; Mülga:14/6/1989-3571/16 md.)
Yürürlük:

Madde 9-Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:

Madde 10-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
----------------
(1)Bu arada yeralan; "Bu şekilde verilecek teminat mektubunun tutarı ithal
edilen ürünün gümrüklü değerinin bir katından fazla olamaz" cümlesi;
27/1/2000 tarih ve 4503 sayılı Kanunun 8.maddesi ile kaldırılmıştır.
6504 - 1
7/11/1984 TARİH VE 3074 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER
1)27/1/2000 tarih ve 4503 sayılı Kanunun geçici maddeleri

Geçece Madde 1-Bu Kanunun yayımlandığı ay içinde yapılan satışlara ait
Akaryatık Tüketim Vergisi, izleyen ayın 10 uncu günü akşamına kadar bir
beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.
7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun
bu Kanunla değişik 4 üncü maddesine göre belirlenen maktu vergi tutarları,
2000 takvim yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında her ayın 16
ncı gününden itibaren %2,6 oranında artırılarak uygulanır.

Geçece Madde 2-Bakanlar Kurulu, sınır ticareti kapsamında ithal edilen
mallara ilişkin olarak tahsil edilen Akaryakıt Tüketim Vergisinin %5`ine
kadarlık kısmını, sınır ticareti yapılan illerin özel idarelerine aktarmaya
yetkilidir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca belirlenir.
6504 - 2
3074 SAYILI KANUNDA KARARNAMELER İLE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
Değişiklik Yapan Yayımlandığı
Mevzuatın Resmi Gazete´nin
Türü Tarihi Numarası Tarihi Numarası Değişiklik Gören Madde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/2/1990 90/163 1/3/1990 20448 4
22/9/1990 90/917 25/9/1990 20646 4,6
28/11/1990 90/1190 29/11/1990 20710 4
19/12/1991 91/2536 21/12/1991 21088 Mükerrer 4,6
16/10/1992 92/3664 4/12/1992 21425 6
07/02/1994 94/5365 5/04/1994 21896 6
29/07/1994 94/5795 5/08/1994 22012 4
29/07/1994 94/5796 5/08/1994 22012 6
30/12/1994 94/6414 18/1/1995 22175 4
21/12/1995 95/7688 13/1/1996 22522 4,6
12/7/1997 97/9577 14/7/1997 23049 4
30/4/1998 98/10961 3/5/1998 23331 4
12/7/1997 97/9577 14/7/1997 23049 4
4/6/1998 98/11161 11/6/1998 23369 4
30/6/1998 98/11329 9/7/1998 23397 4
21/1/2000 2000/5 21/1/2000 23940 4
3/3/2000 2000/252 4/3/2000 23983 Mükerrer 4
10/3/2000 2000/282 15/3/2000 23994 4
21/3/2000 2000/304 23/3/2000 23998 Mükerrer 4
6/4/2000 2000/333 7/4/2000 24013 Mükerrer 4
15/4/2000 2000/427 16/4/2000 24022 Mükerrer 4
27/4/2000 2000/461 27/4/2000 24032 Mükerrer 4
4/5/2000 2000/541 4/5/2000 24039 Mükerrer 4
12/5/2000 2000/676 16/5/2000 24051 Mükerrer 4
17/5/2000 2000/678 18/5/2000 24053 Mükerrer 4
24/5/2000 2000/680 26/5/2000 24060 4
1/6/2000 2000/683 5/6/2000 24070 Mükerrer 4
9/6/2000 2000/709 13/6/2000 24078 4
15/6/2000 2000/728 16/6/2000 24081Mükerrer 4
23/6/2000 2000/829 27/6/2000 24092 4
4/7/2000 2000/878 4/7/2000 24099 Mükerrer 4
12/7/2000 2000/977 27/7/2000 24122 4
24/7/2000 2000/978 27/7/2000 24122 4
6504-3
3074 SAYILI KANUNDA KARARNAMELER İLE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
Değişiklik Yapan Yayımlandığı
Kararnamenin Resmi Gazete`nin
Tarihi Numarası Tarihi Numarası Değişiklik Gören Madde
----------------- ------------------------- ------------------- ------------------- ------------------------------------
3/8/2000 2000/1026 4/8/2000 24130 mük 4
9/8/2000 2000/1041 17/8/2000 24143 4
24/8/2000 2000/1165 29/8/2000 24155 4
2/9/2000 2000/1215 14/9/2000 24170 mük. 4
14/9/2000 2000/1220 15/9/2000 24171 mük. 4
28/9/2000 2000/1274 30/9/2000 24186 4
5/10/2000 2000/1311 8/10/2000 24194 4
2/11/2000 2000/1468 4/10/2000 24220 4
13/12/2000 2000/1798 31/12/2000 24274 4
11/1/2001 2000/1928 2/2/2001 24306 4
5/2/2001 2001/1961 15/2/2001 24319 4
23/2/2001 2001/2067 23/3/2001 24351 4
22/3/2001 2001/2201 21/4/2001 24380 4
5/4/2001 2001/2308 26/4/2001 24384 4
14/5/2001 2001/2382 25/5/2001 24412 4
6/6/2001 2001/2582 27/6/2001 24445 4
9/7/2001 2001/2716 21/7/2001 24469 4
3074 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
---------- ----------------------------------------------------- --------------
3239 1) Bu kanunun birinci bölümünün araziye ait, asgari
ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan
"TAKDİR KOMİSYON" ları ve arazi ile ilgili diğer
hükümleri ve yoklamaya ve yoklama memurlarına ilişkin
hükümleri, 11/12/1985
Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için
yeniden kurulan takdir komisyonları ile ilgili hüküm-
leri, 1/3/1986
2) Bu kanunun beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle
492 sayılı Kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen telsiz
harçlarına ait hükümleri (Yıllık harçlara ait hüküm-
leri hariç) 7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere, 11/12/1985
3) Bu kanunun 107,115,119,126,132,133,134,135 ve ge-
çici 2, 3 ve 4 üncü maddeleri 11/12/1985
4) Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük
Bakanlığına yetki veren hükümleri 1/1/1986 tarihin-
den geçerli olmak üzere, 11/12/1985
5) Bu kanunun diğer hükümleri, 1/1/1986
3418 a) 1-10 1/4/1988
b) 12-13 ve 15 1/7/1988 ta-
rihinden ge-
çerli olmak
üzere
31/3/1988
c) 23 ve 24 1/1/1988 ta-
rihinden ge-
çerli olmak
üzere
31/3/1988
d) Diğer maddeleri 31/3/1988
3571 a) 3, 5 ve 8 inci maddeler 1/1/1989 ta-
rihinden ge-
çerli olmak
üzere
20/6/1989
b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler 1/7/1989
c) Diğer maddeler 20/6/1989
3986 - 1/5/1994
tarihinden
geçerli ol-
mak üzere
7/5/1994
4481 13 üncü madde 26/11/1999
4503 5.madde 5/2/2000
6,7 ve 8.madde 1/2/2000
4538 - 1/2/2000
tarihinden ge-
çerli olmak
üzere 27/2/2000
3074 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
----------------------------------------------- ---------- ---------- ---------
29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Kanuna 29.11.1984
gün ve 3089 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle ek-
lenen "Ek Madde" 24.3.1988 3418 41
4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Kanuna 3239 sayılı
Kanunla eklenen "Mükerrer Madde 415" 24.3.1988 3418 42
2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci mad-
desinin ikinci fıkrasının (b) bendi
7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci mad-
desinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 13 üncü
maddesinin 3 numaralı fıkrası
29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (g) bendi
7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun, 3418 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesi ile eklenen Geçici 1 inci
maddesi 14/6/1989 3571 16
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
hukuk.forum.st :: Danışmanlık ve Yardımlaşma :: Hukuk-
Buraya geçin: