hukuk,hukuki,adliye,dava,müvekkil,hukuk haberleri,avukat,savcı,hakim,forum
 
SSSAramaAnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Jensen
Hukuk Forum
avatar

Giriş Tarihi : 30/03/09
Yer : İstanbul
Yaş : 28
Mesajlar : 14824
Rep Puanı : 14472
Rep Gücü : 6503


MesajKonu: Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri   Cuma Eyl. 17, 2010 2:47 pm

AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
Kanun Numarası : 3074
Kabul Tarihi : 7/11/1984
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/11/1984 Sayı: 18581
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 69
1 - 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, 6)

Madde 4 - (7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Verginin nispeti % 6 dır.

Madde 6 - (7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Vergi daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergisi hasılatının % 55`ini tahsil edil-
diği ayı takip eden bir ay içerisinde T.C. Merkez Bankasında açılacak "Akaryakıt
Tüketim Fonu" hesabına yatırırlar.
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın % 30`unu belediyelerin
hizmetlerini görebilmeleri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelik hükümleri
çerçevesinde bu belediyelere, % 30`u alt yapı tesislerinde kullanılmak üzere Ka-
rayolları Genel Müdürlüğüne, % 30`u alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, % 8`i gençlere ve çocuklara hitap eden spor tesis-
leri kurulması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, % 2`si ise 3040 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kurulan Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir.
2 - 24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,6)

Madde 4 - (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Vergi nispeti % 9`dur.

Madde 6 - (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Vergi daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergisi hasılatının % 22`sini Kamu Ortak-
lığı Fonuna, % 48,25`ini T.C.Merkez Bankasında açılacak Akaryakıt Tüketim Fonu
hesabına, tahsil edildiği ayı takibeden bir ay içinde yatırırlar.
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim Vergi-
si hasılatının % 6`sına tekabül eden kısmı belediyelerin hizmetlerini görebilme-
leri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlı-
ğınca müştereken hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu belediyelere,
% 5`ine tekabül eden kısmı 2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskan Bakanlı-
ğı emrinde bulunan İller Bankasındaki "Belediyeler Fonu" hesabına, % 22`sine te-
kabül eden kısmı altyapı tesislerinde kullanmak üzere Karayolları Genel Müdürlü-
ğüne, % 11`ine tekabül eden kısmı altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, % 3,50`sine tekabül eden kısmı gençlere ve çocuk-
lara hitaben spor tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne,
% 0,75`ine tekabül eden kısmı ise 3040 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca
kurulan Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir.
3 - 14/6/1989 tarih ve 3571 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, 6, Geçici 1)

Madde 4 - (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Verginin nispeti % 21`dir.

Madde 6 - (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Vergi daireleri, akaryakıt tüketim vergisi hasılatının % 21,30`unu Kamu
Ortaklığı Fonuna; % 23,10`unu T.C. Merkez Bankasındaki Akaryakıt Tüketim Fonu
Hesabına; % 28,60`ını Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez saymanlığında ayrı bir
hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği ayı ta-
kip eden bir ay içinde yatırırlar.
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim Ver-
gisi hasılatının % 6`sına tekabül eden kısmı belediyelerin hizmetlerini göre-
bilmeleri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu be-
lediyelere, % 5`ine tekabül eden kısmı 2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı emrinde bulunan İller Bankasındaki "Belediyeler Fonu" hesabına,
% 22`sine tekabül eden kısmı altyapı tesislerinde kullanmak üzere Karayolları
Genel Müdürlüğüne, % 11`ine tekabül eden kısmı altyapı hizmetlerinde kullanıl-
mak üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, % 3,50`sine tekabül eden kısmı
gençlere ve çocuklara hitabeden spor tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğüne, % 0,75`ine tekabül eden kısmı ise 3040 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi uyarınca kurulan Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir.

Geçici Madde 1 - (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bakanlar Kurulu, bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıl sü-
reyle verginin nispetini, kanuni nispetinin yarısına kadar artırmaya; yarısına
kadar indirmeye; artırılan veya indirilen verginin dağılımını, "Verginin dağı-
lımı" başlıklı 6 ncı maddede belirtilen yerler arasında değişik nispetlere göre
belirlemeye yetkilidir.
4 - 4/5/1994 tarih ve 3986 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları:6.)

Madde 6 Fıkra Bir - (14/6/1989) tarihli ve 3571 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Vergi dairelerine yatırılan akaryakıt tüketim vergisi hasılatı aşağıdaki
nispetlere göre ayrılarak,tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde,Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esalar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır.
(1)
Uygulanacak
nispet
----------------
a) Toplu Konut Fonuna % 20 (% 5.00)
b) Kamu Ortaklığı Fonuna % 22 (% 5.00)
c) Belediyeler Fonuna % 1.20 (% 0.40)
d) Belediyelere % 1.20 (% 0.40)
e) Karayolları Genel Müdürlüğüne % 3 (% 2.00)
f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne % 3 (% 1.00)
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne % 0.50 (% 0.30)
h) Türk Sporunu Teşvik Fonuna % 0.20 (% 0.20)
ı) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 10 (% 5.00)
i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna % 2 (% 0.10)
j) Vakıflar Genel Müdürlüğüne % 0.50 (% 0.20)
k) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki
Hesaba % 13 (% 4.00)
l) Özel idarelere % 0.10 (% 0.10)
-------------
(1) Bu kanunda getirilmiş miktarlar aynen bırakılmış,7/2/1994 tarih ve 94/5365
sayılı Kararname ile 5/4/1994 tarihinden geçerli olarak tesbit edilen mik-
tarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.Daha önce Ka-
rarname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.
1286-1

Madde 6 fıkra üç -(14/6/1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanunun Hükmüdür.)
Bakanlar Kurulu,akaryakıt tüketim vergisi hasılatının dağılımını,yukarıda
belirtilen yerler arasında,değişik nispetlere göre yeniden belirlemeye yetki-
lidir.
3074 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
------ --------------------------------------- ------------
3239 1) Bu kanunun birinci bölümünün araziye ait, as-
gari ölçüde birim değer tesbiti için yeniden ku-
rulan "TAKDİR KOMİSYON" ları ve arazi ile ilgili
diğer hükümleri ve yoklamaya ve yoklama memurla-
rına ilişkin hükümleri. 11/12/1985
Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tes-
biti için yeniden kurulan takdir komisyonları
ile ilgili hükümleri. 1/3/1986
2) Bu kanunun beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle
492 sayılı Kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen
telsiz harçlarına ait hükümleri (Yıllık harçlara
ait hükümleri hariç)
7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere 11/12/1985
3) Bu kanunun 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134,
135 ve geçici 2, 3, ve 4 üncü maddeleri. 11/12/1985
4) Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve
Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri
1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere. 11/12/1985
5) Bu kanunun diğer hükümleri. 1/1/1986
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
hukuk.forum.st :: Danışmanlık ve Yardımlaşma :: Hukuk-
Buraya geçin: