hukuk,hukuki,adliye,dava,müvekkil,hukuk haberleri,avukat,savcı,hakim,forum
 
SSSAramaAnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Jensen
Hukuk Forum
avatar

Giriş Tarihi : 30/03/09
Yer : İstanbul
Yaş : 28
Mesajlar : 14824
Rep Puanı : 14472
Rep Gücü : 6503


MesajKonu: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu   Cuma Eyl. 17, 2010 2:43 pm

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH
YÜKSEK KURUMU KANUNU
Kanun Numarası : 2876
Kabul Tarihi : 11/8/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/8/1983 Sayı: 18138
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 518

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
Cilt: 2 Sayfa: 1239
*
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar ve İlkeler
Amaç:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun
kuruluşunu, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili ilkeleri ve organlarını belirle-
mek; görev, yetki ve çalışma usulleri ile özlük işlerini düzenlemektir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşu:

Madde 2 - Atatürk`çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürü-
nü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak
ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara`da, Atatürk`ün manevi himayelerinde, Cumhur-
başkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi,
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu
tüzelkişiliğine sahip,"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"kurulmuştur.
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)
Kısaltmalar:

Madde 3 - Bu Kanunda;
a) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu": Yüksek Kurum,
b) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu": Yüksek Kurul,
c) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu":Yönetim Kuru-
lu,
d) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı": Yüksek Kurum Başka-
nı,
e) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri":"Genel Sek-
reter,
f) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu": Denetleme
Kurulu,
g) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan;
Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür
Merkezi": bağlı kuruluşlar,
Olarak ifade edilmiştir.
İlkeler:

Madde 4 - Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetle-
rinde Anayasa çerçevesinde uygulanacak ilkeler şunlardır:
a) Milli mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürk`çü düşünceye, Atatürk
ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna,ki-
şilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inancına,milli kültürümüzü çağ-
daş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve
sahip olmak,
b) Topluca Türk Vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve
kaderlerde, ortak ve bölünmez bir bütün halinde, milli kültür ve ülkeler etra-
fında toplanmasını güçlendirecek doğrultuda hareket etmek,
c) Milli dayanışma ve bütünleşmede Atatürk`çü düşünce, Atatürk ilke ve inkı-
laplarını, kültür, dil ve tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz
önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı ve bölücü akım-
ların bilimsel yoldan çürütülmesini esas almak,
d) Kültür, dil ve tarihi değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarılması-
nı, belgelenmesini, araştırılıp incelenmesini esas almak,
e) Toplumda yaratılan bütün maddi ve manevi kültür değerlerinin; sürekli,
düzenli ve kapsamlı bir şekilde birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını
temel kabul etmek,
f) Milli bütünlük ve güvenlik gereklerini, milli ahlak değerlerini ve milli
gelenekleri koruyucu ve gözetici doğrultuda hareket etmek,
g) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkaracak, O`nu yer-
yüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirecek, kuşaklararası
anlayışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek,
h) Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin
medeniyete hizmetlerini inceler ve elde edilen sonuçları yayarken, milli tarihi-
mizin ve milli tarih değerlerimizin birleştirici bir güç olduğunu esas almak ve
Türk milletini şanlı geçmişine yaraşan tarihine sahip kılmak.
ı) (Ek: 26/8/1993-KHK-519/1 md.) Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk dili-
ni, Türk kültür ve medeniyetlerini, Türk tarihini, Türklerin medeniyete hizmet-
lerini, milli bütünlük anlayışı içinde, Türk Cumhuriyetleri ile Türklerin yoğun
olarak yaşadığı diğer ülkelerde de tanıtmak ve yaymak, bunları bütün Türklüğe
mal etmek için çalışmalar yapmak.
ı) (Ek:26/8/1993-KHK-519/1 md.; İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve
E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Kurul, Yüksek Kurumun Organları ve Görevleri
Yüksek Kurul:

Madde 5 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/2 md.) İptal:Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Yüksek Kurulun görevleri:

Madde 6 - Yüksek Kurulun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunda, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Yüksek Kurumun ve
bağlı kuruluşlarının etkin ve verimli biçimde çalışabilmeleri için ilke kararla-
rı almak,
b) Bu Kanunda açıklanan amaç ve ilkeler doğrultusunda, milli politikaların
oluşmasında, belirlenmesinde, yürütülmesinde ve mili, hedeflerin seçiminde esas
alınacak milli kültür unsurlarını tespit etmek, bu konularda gerekli gördüğü
araştırma ve incelemeleri yaptırmak,
c) Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konular hakkında karar vermek,
d) Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli çalışma
plan ve programları ile bu kuruluşların bütçelerini onaylamak,
e) Tüzük ve yönetmelikleri incelemek ve karara bağlamak,
f) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yüksek Kurulun çalışma esasları:

Madde 7 - Yüksek Kurul yılda iki defa toplanır, Başbakanın çağrısı üzerine
her zaman olağanüstü toplanabilir.
Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya
katılanların salt çoğunluğudur.
Toplantı gündemi, Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve Başbakanın
onayından sonra toplantıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır.
Yüksek Kurulun sekreterya işleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yerine getiri-
lir.
Yüksek Kurulca gerekli görülen kararlar, Resmi Gazete`de yayımlanır.
Yüksek Kurum Başkanı:

Madde 8 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/3 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993
tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Yüksek Kurum Başkanının görevleri:

Madde 9 - Yüksek Kurum Başkanının görevleri şunlardır:
a) Yüksek Kurumu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları yerine getirmek,
c) Yüksek Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet ve faa-
liyetleri yönlendirmek,
d) (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/4 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih
ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
e) Yüksek Kurumun bütçesini, kısa, orta, uzun vadeli çalışma plan ve prog-
ramlarını, tüzük ve yönetmelik taslaklarını, yürütmeye ilişkin hizmet ve faali-
yet esaslarını zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara sunmak,
f) Yüksek Kurumun amaçları ile bağdaşmayan veya ilkelere ters düşen çalışma
ve faaliyetleri önleyici tedbirleri almak, bu tedbirleri yetkili organların ona-
yına sunmak,
g) Gerektiğinde kurulacak araştırma ve uygulama birimlerinin çalışmalarının,
hizmet ve faaliyetlerinin verimli olması için öngördüğü planlama, programlama ve
destek tedbirlerini hazırlayarak yetkili organlara sunmak,
h) Bağlı kuruluşların mali ve idari hususlarının denetlenmesi için Denetleme
Kurumunu görevlendirmek,
ı) Bu Kanunda gösterilen ve Yüksek Kurulca verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
Yönetim Kurulu:

Madde 10 - Yönetim Kurulu, Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında Başkan Yar-
dımcısı, Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından
oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde Yönetim Kuruluna Başkan
Yardımcısı baskanlık eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılarına işti-
rak eder, ancak onaylamaya katılamaz.
(Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/5 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih
ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Yönetim Kurulunun görevleri:

Madde 11 - Yüksek Kurumun yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görevleri
şunlardır:
a) Yüksek Kurulun onayladığı çalışma plan ve programlarının ve aldığı karar-
lar doğrultusunda amaçların gerçekleştirilmesini, görevlerin etkin ve verimli
bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kararlar almak,
b) Yüksek Kurumun amacına uygun ve özel uzmanlık isteyen konularda; ihtiyaç
halinde doğrudan veya bağlı kuruluşların istek ve önerileri üzerine yurt içinde
veya yurt dışında, araştırma, inceleme uzman ve elemanlarından oluşan bilimsel
araştırma ve uygulama birim veya kolları kurmak ve çalışmalarını izlemek,
c) Yüksek Kurum Başkanının önerilerini kararar bağlamak,
d) Bağlı kuruluş başkanlarının teklifi üzerine bu kuruluşların yürütme ku-
rullarının kararlarını en geç bir ay içinde incelemek ve kesin karara bağlamak,
e) Yüksek Kurum bütçesini, tüzük ve yönetmelik taslaklarını görüşmek ve Yük-
sek Kurula sunmak,
f) Denetleme Kurulu raporlarını değerlendirmek, gerekli kararları almak,
g) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek,
Yönetim Kurulunun çalışma esasları:

Madde 12 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/6 md.;İptal:Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Denetleme Kurulu:

Madde 13 - Yüksek Kurum Başkanı adına, bağlı kuruluşların mali ve idari hu-
suslarını denetleme organı olan "Denetleme Kurulu", bir başkan ve iki üyeden
oluşur.
(Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/7 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve
E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Denetleme Kurulunun görevleri:

Madde 14 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bağlı kuruluşların bütçe uygulamaları ile mali ve idari hususlarını de-
netlemek,
b) Bağlı kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programları-
nın gerçekleştirilmesinin gerekli kıldığı yatırım, işletme ve mali kaynak sağ-
lanması hususlarında Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgi sunmak,
c) Yüksek Kurulun veya Yönetim Kurulunun mali ve idari hususlarda talep et-
tikleri araştırma, inceleme ve çalışmaları yerine getirmek.
Yüksek Kurum Başkanı Yardımcısı:

Madde 15 - (Değişik birinci fıkra: 26/8/1993 - KHK - 519/8 md.;
İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanına yardım eder, Başkanın
bulunmadığı hallerde onun görevlerini yerine getirir.
Genel Sekreter:

Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: 26/8/1993 - KHK - 519/9 md.;
İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Genel Sekreter, Yüksek Kurumun idari hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu
Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirir.
İKİNCİ KISIM
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Bağlı Kuruluşlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluşu:

Madde 17 - Ankara`da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşu-
na dahil, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak olan,
"Atatürk Araştırma Merkezi" kurulmuştur.
Atatürk Araştırma Merkezinin amacı:

Madde 18 - Atatürk Araştırma Merkezinin amacı Atatürk`çü düşünceyi, Atatürk
ilke ve inkılaplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konu-
larda yayımlar yapmaktır.
Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri:

Madde 19 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Atatürk Araştırma Merkezinin
görevleri şunlardır:
a) Atatürk`ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürk`çü düşünceyi, Atatürk inkılap-
larını aydınlatacak,değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
b) Devlet ve toplum hayatına Atatürk`çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılap-
larını egemen kılmak ve yaşatmak için gerekli bilimsel araştırma ve incelemeyi
yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yaygın eğitimde kullanılır hale getirmek,
ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üzerinde öneri-
lerde bulunmak, talepleri halinde gerekli desteği sağlamak,
c) Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili Türkçe
ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyalden oluşan
bir kitaplık kurmak,
d) Milli Mücadele ve Türk İstiklal Savaşı, Cumhuriyetimizin kuruluş ve Cum-
huriyet dönemi olayları ile Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşmasını belirleyen
hertürlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel yöntemlerle düzenlemek,
inceleme ve araştırma yapacakların hizmetlerine sunmak,
e) Toplumun her kesiminin Atatürk`çü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılapla-
rı konularında, aynı görüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak açık, ke-
sin ve temel kavramları ortaya koymak üzere; bilimsel araştırmalar yapmak, varı-
lan sonuçları ve bu konulara kaynak teşkil eden fikri meteryali ve bu amaçla
başta Atatürk`ün eserleri olmak üzere Atatürk`çü düşüncenin yerleşmesinde ve ya-
yılmasında hizmeti geçmiş fikir adamlarının bu konudaki konuşma, konferans ve
yazılarını toplayarak yaymak ve yayımlamak,
f) Atatürk`çü düşünceye, Atatürk ilke ve inkilaplarına uygun milli politika-
ların oluşmasında ve yürütülmesinde, milli hedeflerin tespitinde, seçiminde fi-
kir birikimini sağlayacak tedbirleri almak, bu konularda ilgili kurum ve kuru-
luşların taleplerini karşılamak,
g) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar,
hertürlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek; yurt içi ve yurt
dışı bilimsel toplantılara katılmak,
h) Amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, aynı
mahiyetteki yayınları desteklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kongre,
konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayımlamak,
ı) Amaç ve görevi ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapacaklara ve
lisansüstü çalışmalarda bulunacaklara hertürlü destek ve yardımlarda bulunmak,
j) Yurt içinde ve yurt dışında Atatürk`çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılap-
ları konuları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemin-
deki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün başarılı eserler ve-
ren, eğitim ve öğretim hayatında ve çalışma alanlarında ve hizmet yerlerinde
Atatürk`çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda örnek çalışmalarda
bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzelkişileri çalışmalarında, hizmet ve faali-
yetlerinde desteklemek,
k) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli ve
yabancı, resmi ve özel eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları ile;
araştırma merkezleri, arşivleri ve benzeri yerlerde ve çeşitli dallardaki araş-
tırmacı, yazar ve sanatkarlarla işbirliğinde bulunmak,
l) Amaç ve görevlerine giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki yayınları
izlemek, incelemek, değerlendirmek ve vereceği sonuçları yetkili organ veya ku-
rumlara sunmak,
m) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri ye-
rine getirmek.
Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri:

Madde 20 - Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri, bu merkezin organlarını
oluşturan, hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir.
Atatürk Araştırma Merkezinin üç türlü üyesi vardır:
a) Asli üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
Atatürk Araştırma Merkezi asli üyeleri:

Madde 21 - Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluş döneminde yirmi asli üyesi
vardır. İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Kurulun kararı
ile bu sayı kırk asli üyeye kadar çoğaltılabilir. Asli üyeler; bu Kanunda belir-
lenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri,
çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idari tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için
gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen on,
b) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı
Üyeden ibarettir.
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek üyelerin özellikle üniversitelerin "Ata-
türk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri"nin temsilini sağlayabilmeleri,
gözönünde tutulur.
Asli üyelerin sayılarının arttırılması halinde, yukarıda belirlenen sayı
nispetleri aynen uygulanır.
Asli üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi müm-
kündür. Harhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona erme-
si halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri:

Madde 22 - Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk`ün en yakın silah ar-
kadaşı olarak tespit edilen ve bu Kanuna bağlı EK - 1 sayılı listedeki İstiklal
Harbi Komutanları,
c) Atatürk`çü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkilapları konularında üstün
hizmet, çalışma ve faaliyetlerini, eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer
alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış; Atatürk Araştırma Merkezinin çalışmaları-
na önemli maddi ve manevi destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler
arasından Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru
ve bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun top-
lantılarına katılabilirler, ancak oylamaya katılamazlar.
Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeleri:

Madde 23 - Atatürk Araştırma Merkezinin haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitülerinde bulunan
öğretim elemanları,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yük-
seköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi öğretim eleman-
ları,
c) Ortaöğretimde görevli Cumhuriyet Tarihi ve İnkılap Tarihi dersi öğretmen-
leri,
d) Atatürk`çü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları konularında çalışma-
larda ve yayınlarda bulunan Türk veya yabancı uyruklu tüzel veya gerçek kişiler-
dir.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bi-
lim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler.
Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezinin yurt içi veya yurt dışı
hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar.
Atatürk Araştırma Merkezinin organları:

Madde 24 - Atatürk Araştırma Merkezinin organları şunlardır:
a) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı,
b) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu,
c) Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu,
d) Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri,
e) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının nitelikleri ve Başkan ve Başkan Yardım-
cısının atanmaları:

Madde 25 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/10 md.;İptal:Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu:

Madde 26 - Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi
Başkanının Başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve asli üyelerin katılması ile olu-
şur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi
Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri; Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak
eder, ancak oylamaya katılamaz.
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri:

Madde 27 - Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının gerçekleşmesi, görevlerinin tam
ve etkin biçimde yerine getirilmesi için kararları almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının
veya Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar
vermek,
c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve
programlarını incelemek,görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların ça-
lışma düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hu-
suslar ile baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt ça-
lışma grupları oluşturmak,
g) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu
husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları:

Madde 28 - Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır,
ayrıca Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplan-
tılar yapar.
Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır ve
toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu:

Madde 29 - Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu; Atatürk Araştırma Mer-
kezi Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi asli
üyeleri arasından seçtiği dört üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç
yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Ku-
ruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağırılacak
Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları oylamaya katılamazlar.
Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri:

Madde 30 - Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararları
doğrultusunda, Merkezin bilimsel, idari ve mali işlerini yürütmek, bu görevin
gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bi-
lim ve Uygulama Kollarının kurulmasına , belirli konularda yurt içi ve yurt dışı
araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulmasına ve bunların çalış
ma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak,
c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve
programlarını hazırlamak Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Atatürk Araştırma Merkezinin çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslak-
larını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim
Kurulunun görüşüne sunmak,
f) Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar al-
mak,
g) Atatürk Araştırma Merkezinin Başkanının önerilerini görüşüp karara bağla-
mak,
h) Bu Kanunun ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun verdiği diğer gö-
revleri yerine getirmek.
Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları:

Madde 31 - Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu,ayda en az iki kere top-
lanır. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az üç üye-
sinin yapacağı yazılı talep üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.
Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanınca hazırlanır. Yürütme
Kurulunun kararları, Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının görevleri:

Madde 32 - Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı; Merkezin temsil ve yürütme
organı ve ita amiridir. Görevleri şunlardır:
a) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını
uygular.
b) Atatürk Araştırma Merkezini yönetir. Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuru-
luşlarla ilişkilerini düzenler.
c) Atatürk Araştırma Merkezinin, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve
program taslakları ile yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların gö-
rüşlerine sunar.
d) Atatürk Araştırma Merkeziyle ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine
ilişkin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar.
e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Araştırma Merkezini temsil eder.
f) Atatürk Araştırma Merkezinin yurt içinde veya yurt dışındaki kurum ve ku-
ruluşlarla, özel ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkile-
rini düzenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri:

Madde 33 - Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, yükseköğrenim görmüş, idari
tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar ara-
sından, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere
göre atanır.
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, Merkezin idari ve mali işlerinin yürü-
tücüsü ve yönlendiricisidir.
Atatürk Araştırma Merkezinin idari hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda
gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama kolları:

Madde 34 - Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarını yürütmek ve
uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için Atatürk Araş-
tırma Merkezi Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum
Başkanınca onayı ile geçici veya daimi olarak Bilim ve Uygulama kolları kurulur-
lar. Gerektiğinde bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Atatürk Araştırma Merkezi
Bilim Kurulu kararında gösterilir.
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Merkezin as-
li üyeleri arasından Bilim Kurulunca seçilir ve gerektiğinde aynı Kurulca göre-
vine son verilebilir.
Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler. Çalışma ve faaliyetlerinden ve
görevlerinin yerine getirilmesinden, Başkanlar sorumludurlar.
Kolların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir, Atatürk Araştırma Mer-
kezi Başkanlığına sunulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Türk Dil Kurumu
Türk Dil Kurumunun yeniden düzenlenmesi:

Madde 35 - "Ulu Önder Atatürk`ün kutlu eliyle ve O`nun yüce kurucu ve koru-
yucu Genel Başkanlığı altında kurulmuş olan" Türk Dil Kurumu; tüzelkişiliğe sa-
hip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden dezenlenmiş-
tir.
Türk Dil Kurumunun amacı:

Madde 36 - Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve zengin-
liğini meydana çıkarmak, O`nu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksek-
liğe eriştirmektir.
Türk Dil Kurumunun görevleri:

Madde 37 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda "Türk Dil Kurumunun görevleri
şunlardır:
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar
yapmak,
b) Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak, Türk dilinin özleşmesine,
zenginleşmesine ve etimolojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak ya-
zım ve imla klavuzları ve sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,
c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna da-
yalı olarak Türk dilinin yapısına uygun dilbilgileri ile Türkçenin tarihi ve
karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,
d) Bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kavramlarını karşılayacak Türkçe
terim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak,
e) Milli varlığının temel unsurlarından biri olan Türk dilinin kuşaklar ara-
sında birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini gözönünde tutarak, yeni ne-
sillerde Türk dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın
hale getirecek her türlü tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu ku-
rum ve kuruluşları ile resmi özel eğitim - öğretim kurumları ve kuruluşlarının,
basım ve yayım organlarının hizmet ve yararına sunmak, bu konuda gerekli hertür-
lü işbirliğinde bulunmak,
f) Türk dili ve Türkçe dilbilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, kon-
feranslar, toplantılar, sergiler, geziler düzenlenmek; yurt içi ve yurt dışında
yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara katılmak,
g) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayımlamak; süreli veya süresiz yayın-
lar yapmak,
h) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli
veya yabancı, gerçek ve tüzelkişilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve
kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkarlarla işbirli-
ğinde bulunmak,
ı) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayım-
ları izlemek, incelemek, değerlendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum Baş-
kanlığına sunmak,
j) Yabancıların Türkçeyi ögrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yap-
mak,
k) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri ye-
rine getirmek.
Türk Dil Kurumunun üyeleri:

Madde 38 - Türk Dil Kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan,hiz-
met ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir.
Türk Dil Kurumunun üç türlü üyesi vardır:
a) Asli üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
Türk Dil Kurumunun asli üyeleri:

Madde 39 - Türk Dil Kurumunun kırk asli üyesi vardır. Asli üyeler; bu Kanun-
da belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel
eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıt-
lamış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idari tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için ge-
rekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi,
b) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek
ögretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen yirmi,
Üyeden ibarettir.
Asli üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi müm-
kündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona erme-
si halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri:

Madde 40 - Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve ilk Yönetim Kurulu-
nu oluşturan Ek - 2 sayılı listedeki üyeler,
c) Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma
ve faaliyetlerini; eserleri, eğitim, öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri
ile kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalara önemli maddi
veya manevi destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk
Dil Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı
ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun toplantılarına
iştirak ederler, ancak oylamaya katılamazlar.
Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeleri:

Madde 41 - Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yük-
seköğretim kurumlarındaki, anabilim dalı Türk Dili olan eğitim ve öğretim ala-
nında görevli öğretim elemanları,
b) İlköğrenim ve ortaöğretimde görevli Türkçe ve Türk Dil ve Edebiyatı öğ-
retmenleri,
c) Türk Dili çalışmalarına eser ve yayınları, önemli maddi veya manevi
yardımları ile katkıda bulunan, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından,
Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Türk Dil Ku-
rumu Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler.
Haberleşme üyeleri, Türk Dil Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faa-
liyetlerinde yardımcı olurlar.
Türk Dil Kurumunun organları:

Madde 42 - Türk Dil Kurumunun organları şunlardır:
a) Türk Dil Kurumu Başkanı,
b) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu,
c) Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu,
d) Türk Dil Kurumu Sekreteri,
e) Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları.
Türk Dil Kurumu Başkanının nitelikleri ve Başkan ve Başkan Yardımcısının
atanmaları:

Madde 43 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/11 md.;İptal:Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Türk Dil Kurumu Başkanının görevleri:

Madde 44 - Türk Dil Kurumu Başkanı, Kurumun temsil ve yürütme organı ve ita
amiridir. Görevleri şunlardır:
a) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular,
b) Türk Dil Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla
ilişkilerini düzenler,
c) Türk Dil Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program
taslakları ile yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşüne
sunar,
d) Türk Dil Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin
yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar,
e) Yurt içinde ve yurt dışında Turk Dil Kurumunu temsil eder,
f) Türk Dil Kurumunun yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla,
gerçek ve tüzelkişilerle,araştırmacı ve bilim adamları ile ilşkilerini düzenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu:

Madde 45 - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkan-
lığında, Başkan Yardımcısı ve asli üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bu-
lunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık
eder.
Türk Dil Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak
oylamaya katılamaz.
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulun görevleri:

Madde 46 - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve
etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Dil Kurumu Başkanı veya Yürütme
Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programları-
nı incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararlar vermek, bunların ça-
lışma düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile
baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları
oluşturmak,
g) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki
görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları:

Madde 47 - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır; ayrıca
Türk Dil Kurumu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.
Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantı-
dan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu:

Madde 48 - Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu,Türk Dil Kurumu Başkanının başkan-
lığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi asli üyeleri arasından seç-
tiği altı üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek ka-
rarla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Türk Dil Kurumu
Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Türk Dil Kurumu Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uy-
gulama Kolları Başkanları oylamaya katılamazlar.
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri:

Madde 49 - Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun gürevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun kararları uyarın-
ca, kurumun bilimsel, idari ve mali işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği
uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygu-
lama Kollarının Kurulmasına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma
ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulmasına ve bunların çalışma esasla-
rına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak,
c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programları-
nı hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Türk Dil Kurumunun çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını ha-
zırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun
görüşüne sunmak,
f) Türk Dil Kurumu bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak,
g) Türk Dil Kurumu Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
h) Bu Kanunun ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine
getirmek.
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları:

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Jensen
Hukuk Forum
avatar

Giriş Tarihi : 30/03/09
Yer : İstanbul
Yaş : 28
Mesajlar : 14824
Rep Puanı : 14472
Rep Gücü : 6503


MesajKonu: Geri: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu   Cuma Eyl. 17, 2010 2:43 pm

Madde 50 - Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır.Türk
Dil Kurumu Başkanın veya Yürütme Kurulunun en az dört üyesinin yazılı talebi
üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.
Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanınca hazırlanır. Yürütme Kurulunun
kararları Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
Türk Dil Kurumu Sekreteri:

Madde 51 - Türk Dil Kurumu Sekreteri, yükseköğrenim görmüş idari tecrübeye
ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Türk
Dil Kurumu Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.
Türk Dil Kurumu Sekreteri, Kurumun idari ve mali işlerinin yürütücüsü ve ko-
ordinatörüdür; Türk Dil Kurumunun idari hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda
gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları:

Madde 52 - Bilim ve uygulama Kolları, Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışmala-
rını ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için Türk
Dil Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurumunun kararı ve Yüksek Kurum
Başkanının onayı ile geçici veya daimi olarak kurulurlar.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri, Türk Dil Kurumu Bilim Ku-
rulu kararında gösterilir.
Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Kurumun asli üyeleri
arasından Bilim Kurulunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son verilebilir.
Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve
görevlerinin yerine getirilmesinden Başkanlar sorumludurlar.
Bu kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Türk Dil Kurumu Başkanlığına
sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türk Tarih Kurumu
Türk Tarih Kurumunun yeniden düzenlenmesi:

Madde 53 - "Atatürk`ün emir ve isteği üzerine, yüksek koruyuculuğu altında"
kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faali-
yette bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun
kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir.
Türk Tarih Kurumunun amacı:

Madde 54 - Türk Tarih Kurumunun amacı, Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve
bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, ilmi yoldan ince-
lemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak, bunlara dayanarak da
Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmaktır.
Türk Tarih Kurumunun görevleri:

Madde 55 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Türk Tarih Kurumunun görevleri
şunlardır:
a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek,
bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımlamak,
b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli
görülenleri Türkçeye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,
c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi topla-
mak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve mal-
zemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve
yaptırmak,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk tarihi
ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,
e) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel
toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,
f) Milli varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini
ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihi araş-
tırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek hertürlü tedbiri almak, ge-
rekli çalışma plan ve programlarını yapmak,
g) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya
Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum,kuruluş ve araş-
tırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinal-
lerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,
h) Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye ol-
mak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar
ve çalışmalar yapmak,
ı) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri ye-
rine getirmek.
Türk Tarih kurumunun üyeleri:

Madde 56 - Türk Tarih Kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan,
hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir.
Türk Tarih Kurumunun üç türlü üyesi vardır:
a) Asli üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
Türk Tarih Kurumunun asli üyeleri:

Madde 57 - Türk Tarih Kurumunun kırk asli üyesi vardır. Asli üyeler; bu Ka-
nunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel
eserleri çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtla-
mış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idari tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için ge-
rekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi,
b) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek
öğretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yirmi,
Üyeden ibarettir.
Asli üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi müm-
kündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatlarının sona
ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Asli üyeler; birden fazla bilim ve uygulama kollarında veya komisyonlarda
görev alabilirler.
Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri:

Madde 58 - Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçeyle başvuran ve kurucuları
olan, Ek - 3 sayılı listedeki üyeler,
c) Türk Tarih Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma
ve faaliyetlerini; eserleri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetle-
riyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalara önemli maddi
veya manevi destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk
Tarih Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun ka-
rarı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumunun Bilim Kurulunun toplantıla-
rına iştirak ederler, ancak oylamaya katılamazlar.
Türk Tarih Kurumu haberleşme üyeleri:

Madde 59 - Türk Tarih Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yük-
seköğretim kurumlarında anabilim dalı Türk tarihi olan veya bu konu ile ilgisi
bulunan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları,
b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli tarih öğretmenleri,
c) Türk ve Türkiye tarihi konularında çalışmaları,eser ve yayınları ile kat-
kıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından,
Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Türk Tarih
Kurumu Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler.
Haberleşme üyeleri,Türk Tarih Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faa-
liyetlerinde yardımcı olurlar.
Türk Tarih Kurumunun organları:

Madde 60 - Türk Tarih Kurumunun organları şunlardır:
a) Türk Tarih Kurumu Başkanı,
b) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu,
c) Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu,
d) Türk Tarih Kurumu Sekreteri,
e) Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları.
Türk Tarih Kurumu Başkanının nitelikleri ve Başkan ve Başkan Yardımcısının
atanmaları:

Madde 61 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/12 md.; İptal: Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Türk Tarih Kurumu Başkanının görevleri:

Madde 62 - Türk Tarih Kurumu Başkanı, Kurumun temsil ve yürütme organı ve
ita amiridir. Görevleri şunlardır:
a) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular,
b) Türk Tarih Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla
ilişkilerini düzenler,
c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program
taslaklarını ve yıllık bütçe taslağını hazırlar, yetkili organların görüşlerine
sunar,
d) Türk Tarih Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine iliş-
kin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar,
e) Yurt içinde ve yurt dışında Türk Tarih Kurumunu temsil eder,
f) Türk Tarih Kurumunun yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar-
la, gerçek ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini dü-
zenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu:

Madde 63 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının baş-
kanlığında, Başkan Yardımcısı ve asli üyelerin katılması ile oluşur.Başkanın bu-
lunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık
eder.
Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder,
ancak oylamaya katılamaz.
Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri:

Madde 64 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve
etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Tarih Kurumu Başkanı veya Yürütme
Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program-
larını incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve uygulama Kolları ile komisyonlar hakkında gerekli kararları ver-
mek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri
yapmak,
f) Kurum basımevinin çalışma, idare ve hesaplarının görüşülüp incelenmesinde
görüş bildirmek,
g) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususları ile
baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularla alt çalışma grupları
oluşturmak,
h) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki
görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
ı) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları:

Madde 65 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır; ayrıca
Kurum Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.
Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplan-
tıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu:

Madde 66 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının
başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi asli üyeleri arasın-
dan seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müş-
terek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Türk
Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Türk Tarih Kurumu Sekreteri veya gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve
Uygulama Kolları ve Komisyonların başkanları oylamaya katılamazlar.
Türk Tarih Kurumu yürütme Kurulunun görevleri:

Madde 67 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararları uya-
rınca Kurumun bilimsel, idari ve mali işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği
uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uy-
gulama Kolları ile Komisyonların kurulmasına, belirli konularda yurt içi veya
yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerinin oluşturulmasına ve
bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak Bilim Kurulunun görüşüne sun-
mak,
c) Türk Tarih Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan programlarını
hazırlatmak, incelemek ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Türk Tarih Kurumunun çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını ha-
zırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Türk Tarih Kurumunun amaçları doğrultusunda, basımevinin yönetimi ve faa-
liyetleri ile ilgili karar almak,
f) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulu-
nun görüşüne sunmak,
g) Türk Tarih Kurumunun bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak,
h) Türk Tarih Kurumu Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
ı) Bu Kanunun ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine
getirmek.
Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları:

Madde 68 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır.
Türk Tarih Kurumu Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en az dört üyenin
yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.
Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanınca hazırlanır. Yürütme Kurulu ka-
rarları, Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
Türk Tarih Kurumu Sekreteri:

Madde 69 - Türk Tarih Kurumu Sekreteri, yükseköğrenim görmüş, idari tecrübe-
ye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından,
Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.
Türk Tarih Kurumu Sekreteri,Kurumun idari mali işlerinin yürütücüsü ve koor-
dinatörüdür. Türk Tarih Kurumunun idari hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu
Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları:

Madde 70 - Türk Tarih Kurumunun Bilim ve Uygulama Kolları şunlardır:
a) Eskiçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
b) Ortacağ Bilim ve Uygulama Kolu,
c) Yeniçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
d) Yakınçağ Bilim ve Uygulama Kolu.
Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarını ve uygulamaya yönelik hizmet ve
faaliyetlerini yerine getirmek için kurulması öngörülen diğer kollar; Türk Tarih
Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum
Başkanının onayı ile geçici veya daimi olarak kurulurlar. Gerektiğinde, bu kol-
lar üniversitelerde de oluşturulabilir.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Türk Tarih Kurumu Bilim
Kurulu kararında ayrıca gösterilir.
Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Kurumun asli üyeleri
arasından Bilim Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son verilebilir.
Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve
görevlerinin yerine getirilmesinden Başkanlar sorumludur.
Kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Türk Tarih Kurumu Başkanlığına
sunulur.
Türk Tarih Kurumu komisyonları:

Madde 71 - Türk Tarih Kurumunun yayın, kitaplık, arşiv ve dokümantasyon mer-
kezi işlerini ve basımevinin faaliyetlerini düzenlemek ve gözetmek üzere, Yürüt-
me Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı
ile aşağıda gösterilen komisyonlar kurulur:
a) Yayın Komisyonu,
b) Kitaplık Komisyonu,
c) Arşiv ve Dokümantasyon Komisyonu,
d) Basımevi Komisyonu.
Her komisyon, Bilim Kurulunca kendi asli üyeleri arasından seçilmiş bir baş-
kan ve iki üye ile yeteri kadar kadrolu elemanlardan oluşur. Komisyon Başkan ve
üyelerinin çalışma süreleri üç yıldır. Asli üyelikleri devam ettiği sürece yeni-
den seçilebilirler.
Komisyonların ilişkilerini başkanları düzenler, faaliyetlerinden, çalışma ve
hizmetlerinden başkanları sorumludur.
Komisyonların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir, Türk Tarih Kurumu
Başkanlığına sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atatürk Kültür Merkezi
Atatürk Kültür Merkezinin kuruluşu:

Madde 72 - Ankara`da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı, tü-
zelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyette bulunmak üzere, "Atatürk Kültür
Merkezi" kurulmuştur.
Atatürk Kültür Merkezinin amacı:

Madde 73 - Atatürk Kültür Merkezinin amacı, milli varlığımızın ve milli gü-
cümüzün devamında ve gelişmesinde, "Milli kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesi-
nin üstüne çıkarma" ülkümüzde temel unsur olan Türk Kültürünü; Atatürk`çü düşün-
ce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, bilimsel yoldan incelemek, araş-
tırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayımlamaktır.
Atatürk Kültür Merkezinin görevleri:

Madde 74 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Atatürk Kültür Merkezinin gö-
revleri şunlardır:
a) Türk edebiyatının, Türk sanatının, Türk folklorunun,Türk töre ve gelenek-
lerinin tarihini ve gelişmelerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayımlamak,
b) Türk kültürünü bir bütünlük içerisinde ve amaçlarda belirlenen esaslar
çerçevesinde tanıtmak,
c) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü üzerinde araştırma ve inceleme-
lerde bulunan, Türk kültürünün yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda çalış-
ma ve faaliyetler gösteren, kurum, kuruluş, araştırma merkezleri, gerçek ve tü-
zelkişilerle işbirliğinde bulunmak,
d) Türk kültürünün çeşitli alanlarında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşla-
rının, özel kurumların çalışmalarına katılmak, onlarla işbirliğinde bulunmak,ge-
rekli görülen talepleri karşılamak,
e) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, kongre, konferans, toplantı, gösteri,
gezi ve sergiler düzenlemek ve benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak,
f) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürünün, töre ve geleneklerinin ta-
nıtılması için gerekli her türlü hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek, tanıtma
kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, işbirliğini gerçekleştirmek,
g) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri ye-
rine getirmek.
Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri:

Madde 75 - Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri, Merkezin organlarını oluştu-
ran, hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir.
Atatürk Kültür Merkezinin üç türlü üyesi vardır:
a) Asli üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
Atatürk Kültür Merkezinin asli üyeleri:

Madde 76 - Atatürk Kültür Merkezinin kuruluş döneminde yirmi asli üyesi var-
dır.
İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Kurulun kararı ile
bu sayı kırk asli üyeye kadar çoğaltılabilir. Asli üyeler; bu Kanunda belirlenen
amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma
ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idari tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için ge-
rekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen on,
b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı ola-
bilecek, öğretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on,
Üyeden ibarettir.
Asli üyelerin sayılarının artırılması halinde, yukarıda belirlenen sayı nis-
petleri aynen uygulanır.
Asli üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi müm-
kündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona erme-
si halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri:

Madde 77 - Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve
faaliyetlerini; eserleri, eğitim ve ögretim veya diğer alanlardaki hizmetleriy-
le kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalara önemli maddi ve-
ya manevi destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Atatürk
Kültür Merkezi Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun
kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun toplantı-
larına iştirak ederler, ancak oylamaya katılamazlar.
Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri:

Madde 78 - Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yük-
seköğretim kurumlarında anabilim dalı Türk Kültürü veya Türk sanatı olan eğitim
ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları,
b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli Türk Dili ve Edebiyatı, sanat tarihi,
sosyal bilgiler, resim ve müzik öğretmenleri,
c) Türk Kültürüne çalışmaları, eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk
veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler arasından,
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerisi,Yürütme Kurulunun oluru ve Atatürk
Kültür Merkezi Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişi-
ler.
Haberleşme üyeleri Atatürk Kültür Merkezinin yurt içi ve yurt dışı hizmet ve
faaliyetlerine yardımcı olurlar.
Atatürk Kültür Merkezinin organları:

Madde 79 - Atatürk Kültür Merkezinin organları şunlardır.
a) Atatürk Kültür Merkezi Başkanı,
b) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu,
c) Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu,
d) Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri,
e) Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının nitelikleri ve Başkan ve Başkan Yardımcı-
sının atanmaları:

Madde 80 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/13 md.; İptal: Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının görevleri:

Madde 81 - Atatürk Kültür Merkezi Başkanı; merkezin temsil ve yürütme organı
ve ita amiridir. Görevleri şunlardır:
a) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uy-
gular,
b) Atatürk Kültür Merkezini yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluş-
larla ilişkilerini düzenler,
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve prog-
ram taslaklarını ve yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüş-
lerine sunar,
d) Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine
ilişkin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar,
e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Kültür Merkezini temsil eder,
f) Atatürk Kültür Merkezinin yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluş-
larla, özel ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini
düzenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu:

Madde 82 - Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve asli üyelerin katılması ile oluşur.
Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yar-
dımcısı başkanlık eder.
Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak
eder, ancak oylamaya katılamaz.
Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri:

Madde 83 - Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin
tam ve etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanı veya
Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve prog-
ramlarını hazırlatmak ve incelemek,görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlı-
ğına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve uygulama kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların ça-
lışma düzenleri hakkında görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar
ile, baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma
grupları oluşturmak,
g) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek,bu husus-
taki görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları:

Madde 84 - Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu yılda iki defa taplanır Ayrı-
ca Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapar.
Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır ve
toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu:

Madde 85 - Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi asli üye-
leri arasından seçtiği dört üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl
olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna
Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim
ve Uygulama Kolları başkanları oylamaya katılamazlar.
Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri:

Madde 86 - Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun kararları
uyarınca merkezin bilimsel, idari ve mali işlerini yürütmek, bu görevin gerek-
tirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, bilim
ve uygulama kollarının kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt dışı
araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulmasına ve bunların çalış-
ma esaslarına ilişkin kararlar almak ve bu kararları Bilim Kurulunun görüşüne
sunmak,
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve prog-
ramlarını hazırlayarak Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Atatürk Kültür Merkezinin çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslakları-
nı hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Ku-
rulunun görüşüne sunmak,
f) Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak,
g) Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
h) Bu Kanunun ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun verdiği görevleri
yerine getirmek.
Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları:

Madde 87 - Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere topla-
nır. Kurul, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en
az üç asli üyenin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir.
Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır.Yürüt-
me Kurulu kararları Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri:

Madde 88 - Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, yükseköğretim görmüş,idari tec-
rübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasın-
dan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre
atanır.
Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Merkezin idari ve mali işlerinin yürütücü-
sü ve koordinatörüdür. Atatürk Kültür Merkezinin idari hizmet ve faaliyetlerini
yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları:

Madde 89 - Bilim ve Uygulama Kolları, Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel ça-
lışmalarını ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için
Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının
onayı ile geçici ve daimi olarak kurulurlar.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri, Atatürk Kültür Merkezi
Bilim Kurulu kararında gösterilir.
Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Merkezin asli
üyeleri arasından Bilim Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son veri-
lebilir.
Bu kolların ilişkilerini başkanları düzenler. Çalışma ve faaliyetlerinden,
görevlerinin yerine getirilmesinden başkanları sorumludur.
Kolların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir Atatürk Kültur Merkezi
Başkanlığına sunulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Personel Statüsü ve Özlük Hakları,
Disiplin İşleri ve Mali Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü:

Madde 90 - Atatürk`ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda, dün-
ya barışına; uluslararasında dostluk, anlayış ve iyiniyetin geliştirilmesine
hizmet eden gerçek veya tüzelkişilere verilmek üzere Devlet ödülü niteliğinde
"Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" ihdas edilmiştir.
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü; Atatürk`ün rölyefi işlenmiş bir plaket,
nakdi mükafat ile ödül rozeti ve beratından oluşur. Her yıl,sadece bir ödül ve-
rilir.
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ile ilgili esaslar:

Madde 91 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için gösterilecek adayların tespitinde
ve değerlendirilmesinde; ırk, dil, renk, cinsiyet, din ve benzeri sebeplerle
ayırım gözetilmez.
b) Adayların tespit ve değerlendirilmesinde, Atatürk`ün "Yurtta Sulh, Cihan-
da Sulh" ilkesi doğrultusunda, dünya barışına, milletlerarasında dostluk, anla-
yış ve iyiniyetin geliştirilmesine veya Atatürk`ün koyduğu bu ilkeye eserleriy-
le, hizmet ve faaliyetleriyle katkıda bulunmuş olmak şartı aranır.
c) Adayların değerlendirilmesi sonucunda ödüle layık olduğu Atatürk Uluslar-
arası Barış Ödülü Kurulu tarafından tespit edilen aday, Cumhurbaşkanının onayın-
dan sonra en geç 23 Nisan günü ilan edilerek kesinleşir, bu karara itiraz edile-
mez.
d) 92 nci maddenin 3 üncü fıkrasına göre gösterilecek adayların eserleri,
hizmet ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilir ve aday olarak gösteril-
mesinin gerekçesi açık olarak ifade edilir.
e) Ödül 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında düzenlenecek bir
tören ile Cumhurbaşkanı veya O`nun yetkili kılacağı bir kimse tarafından ödüle
hak kazanan kişiye verilir.
f) Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisi şahsen hazır bulunmaya ve mümkünse
"Atatürk ve Dünya Barışı" veya ödül almasını sağlayan çalışmaları konusunda bir
konferans vermeye davet edilir.
g) (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/15 md.) Ödüle layık bir kişi bulunmadı-
ğında o yıl ödül verilmez.
Ödül için aday tespiti ve değerlendirme:

Madde 92 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/16 md.;İptal:Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerindeki esaslara uygun olarak, en geç bir önceki
yılın 23 Nisan akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanı, Ödül Kurulu üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye`deki ya-
bancı misyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği
diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.
Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin
değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması, müracaat süresinin bitim ta-
rihini takip eden onbir ay içinde tamamlanır.
Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç 31 Aralık
akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ödül Kurulu
Üyeleri,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,Türkiye`deki yabancı misyon şefleri,
daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer kişiler,Atatürk
Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.
Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin
değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması, müracaat süresinin bitim tari-
hini takip eden onbeş ay içinde tamamlanır.
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu:

Madde 93 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu;Dışişleri Bakanı ile Ödül
Kurulu için Cumhurbaşkanınca ayrıca seçilecek üç üyenin, Yüksek Kurula katılma-
sıyla oluşur.
Yüksek Kurul Başkanı aynı zamanda Ödül Kurulunun da başkanıdır. Kurulun sek-
reterya hizmetleri Yüksek Kurum Başkanlığınca yürütülür.
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun görevleri:

Madde 94 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesiyle ilgili çalışma plan ve
programını hazırlamak; nakdi mükafatın miktarını tespit etmek,
b) Bu Kanunun 92 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, ödül için aday bildi-
recek diğer kişileri seçmek,
c) Bu Kanundaki ve Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğündeki esaslara gö-
re ödül adaylarını değerlendirecek komisyonları teşkil etmek, komisyonların de-
ğerlendirmelerini karara bağlamak ve Cumhurbaşkanının onayına sunmak,
d) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün taslağını hazırlamak, ilgili
makamların görüş ve onayına sunmak,
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun çalışma esasları:

Madde 95 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu; çalışma plan ve progra-
mına uygun olarak toplanır. Kurul ayrıca Başbakanın çağrısı üzerine olağanüstü
toplantılar da yapabilir.
Kurul çalışmaları ve Ödüle hak kazanan adayların değerlendirilmeleri gizli
olarak yapılır. Onaylanmadan önce bu konuda açıklama yapılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Personel Statüsü ve Özlük Hakları, Disiplin İşleri
Yasaklar:

Madde 96 - (Değişik: 25/5/1984 - KHK 200/1 md.)
Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının organlarında Başbakan ve Bakanlar dı-
şında her ne ad ve sıfatla olursa görev alan kişiler ve bu kurumların organla-
ında ve işletmelerinde çalışanlar, bu sıfat ve görevleri devam ettiği sürece
siyasi partilere üye olamazlar, siyasi faaliyetlerde bulunamazlar, sendikalara
üye olamaz ve sendikal faaliyetlerde bulunamazlar. Yüksek Kurum Başkanının yazı-
lı izni olmadıkça kamu yararına çalışan dernekler dışında hiç bir derneğe üye
olamazlar.
Bu madde hükmü Türk Tarih Kurumu Basımevi`nde çalıştırılacak işçi statüsün-
deki personel hakkında uygulanmaz.
Personel statüsü ve özlük hakları:

Madde 97 - Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve bağlı kuruluşla-
rında görevlendirilecek bütün personelin özlük hakları aşağıdaki şekilde düzen-
lenir:
a) (Değişik: 7/2/1990 - 3612/58 md.) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Ku-
rumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinde,uzmanlığı gerektiren belir-
li görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair
haklar,bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının öne-
risi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıkça kararlaş-
tırılır.
b) (Değişik birinci fıkra; 15/5/1991 - 3742/1 md.) Bu Kanun gereğince hak-
larında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlendirmeye ilişkin hükümleri
uygulananlara,Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına atanacak üyelere ödenecek
ücretlerle, Yüksek Kurul,Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu ve Milli Komi-
teye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının asli üye-
lerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine Başbakan-
lıkça tespit edilir.
Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin,varsa emekli aylıkları kesilmez.
Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve
çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine gö-
re, şartları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya
yayın ve telif mevzuatı uygulanır.
c) (Değişik: 30/5/1991 - 3753/1 md.)
(1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı,genel
sekreter, kurum ve merkez sekreteri,daire başkanı ve şube müdürü kadroları kar-
şılık gösterilmek suretiyle,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanun-
ların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmak-
sızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak,bu görevlerde çalıştırılacak-
lar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde
belirtilen şartlar aranır.
Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı
ile ilgilendirilir.
Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel
çalıştırılabilir.
(2) (Mülga: 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.)
d) 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkın-
da Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmakta
olanlardan;
(1) Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilen perso-
nel, görevlendirildiği sürece kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar.
Bu personelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşlarında geçirdikleri
süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı
kuruluşlarınca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerinde dikkate alınmak suretiy-
le meslek, unvan ve sıfatları gözönünde bulundurularak, ayrıldıkları tarihten
itibaren kendi kurumlarına boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapılır.
(2) Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilerek per-
sonele bu maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilecek ücret veya huzur hakları,
Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanır. Üniversi-
teden görevlendirilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları, bunların
kurumlarındaki her türlü hakları saklı kalmak, kurumlarındaki özlük haklarından
ve döner sermayeden de yararlanmak üzere ödenir. Öğretim elemanlarına ödenecek
huzur hakları bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir
kaydedilmez.
e) (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/17 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993
tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Disiplin işleri:

Madde 98 - Bağlı kuruluşların asli, şeref ve haberleşme üyelerinin, kurumun
amacı ve ilkeleri ile bağdaşmayan veya bunlara aykırı olan tutum ve davranışları
hakkında disiplinle ilgili gerekli kararları almaya, ilgili kuruluşun Yürütme
Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurullarının kararlarına karşı itiraz mercii Yönetim
Kuruludur; alınan kararlar kesindir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Bütçe esasları:

Madde 99 - Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri yıllık olarak ha-
zırlanır ve Yüksek Kurulun onayı ile yürürlüğe konulur. Kurumun mali yılı takvim
yılıdır.
Harcama usul ve esasları, Yüksek Kurum ile Maliye Bakanlığının birlikte ha-
zırlayacağı bir yönetmelikle düzenlenir.
Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının mali işlemleri Sayıştay tarafından de-
netlenir. Mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde kesinhesap cetvelleri
ile gelir ve gider belgeleri Sayıştay`a gönderilir.
Gelir kaynakları:

Madde 100 - Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının gelir kaynakları aşağıda
gösterilmiştir.
a) Yüksek Kurumun gelir kaynakları:
(1) Başbakanlık Bütçesine her yıl Yüksek Kurum için konulacak ödenekler,
(2) Bağış, yardım ve vasiyetler,
(3) Döner sermaye karları ve diğer gelirler.
b) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kaynakları:
(1) Başbakanlık Bütçesinden, Yüksek Kurum kanalıyla yapılacak yardımlar,
(2) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen ge-
lirler,
(3) Atatürk Araştırma Merkezinde yapılan bağış ve yardımlar,
(4) Atatürk Araştırma Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler,
(5) Döner sermaye karları ve diğer gelirler.
c) Türk Dil Kurumunun gelir kaynakları:
(1) Atatürk`ün vasiyetine dayalı gelirler,
(2) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
(3) Türk Dil Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler,
(4) Türk Dil Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar,
(5) Döner sermaye karları ve diğer gelirler,
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılan
yardımlar.
d) Türk Tarih Kurumunun gelir kaynakları:
(1) Atatürk`ün vasiyetine dayalı gelirler,
(2) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
(3) Türk Tarih Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler,
(4) Türk Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar,
(5) Döner sermaye karları ve diğer gelirler,
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapıla-
cak yardımlar.
e) Atatürk Kültür Merkezinin gelir kaynakları:
(1) Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar,
(2) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelir-
ler,
(3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan bağış ve yardımlar,
(4) Atatürk Kültür Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler,
(5) Döner sermaye karları ve diğer gelirler.
Mali kolaylıklar:

Madde 101 - Yüksek Kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardım-
lar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve yardımları,gelir
ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde verecekleri beyannamelere masraf
kaydedebilirler.
Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Döner sermaye:

Madde 102 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Başkanlığı ve bağlı
kuruluşlarında döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Döner sermaye işletmeleri-
nin toplam sermaye miktarı bir milyar liradır. Bu sermayenin kurulacak döner
sermaye işletmeleri arasındaki dağılımı Yüksek Kurum Başkanlığınca yapılır.
Döner sermayelere tahsis edilecek taşınır ve taşınmaz değerlerin toplamının
döner sermaye miktarını karşılamaması halinde aradaki fark Kurumun bütçesine bu
amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır.
Kurumun döner sermaye miktarını bir katı kadar artırmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri
ile bütün gelir ve gider belgeleri, denetim için Sayıştay`a, bilanço ve ekleri-
nin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
hukuk.forum.st :: Danışmanlık ve Yardımlaşma :: Hukuk-
Buraya geçin: